Dom muzealny

Wybudowanie Domu Muzealnego znajdującego się obok szpitala św. Leona w Opatowie należy datować na początek  XIX wieku. Na zachowanym planie z 1860 roku posesję określono jako „dom gospodarczo mieszkalny”.  Być może był to dom murowany zwany niegdyś Gubernią, gdyż był biurem gubernatora miasta z ramienia właściciela. Budynek ten składał się z 5 izb a obok stały budynki gospodarcze. Bezpośrednio za budynkiem był ogród warzywny. Następnie w 1901 roku sprowadzono do Opatowa Siostry Szarytki ze zgromadzenia Wincentego a´ Paulo. Pracowały w szpitalu wiele lat, a od ich przyjścia nastąpił szybki rozwój opatowskiego szpitala. Zorganizowały przyszpitalną aptekę, prowadziły kursy teoretyczne i praktyczne dla młodych kobiet, które chciały pracować w szpitalu. Zakwaterowano je w wymienionym budynku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala. Następnie przysposobiono jedno z pomieszczeń jako mieszkanie przejściowe dla lekarzy i personelu pomocniczego. Siostry zakonne przebywały w nim do stycznia 1991 roku. Po II wojnie światowej budynek pełnił funkcję pomocniczą dla pobliskiego szpitala. Po zakończeniu kapitalnego remontu miejsce to zostało przeznaczone na budynek muzealny. Mieszczą się tutaj Muzeum Geodezji i Kartografii oraz Muzeum Ziemi Opatowskiej.

Muzeum Geodezji i Kartografii powstało w 2005 roku i było efektem współpracy Powiatu Opatowskiego i Stowarzyszenia Inicjatyw Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOCENTRUM”, mieściło się na parterze budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Sienkiewicza. Zgromadzone w muzeum eksponaty, które stanowią własność lub depozyt Stowarzyszenia, stanowią dla geodety i kartografa dowód jego tożsamości zawodowej. Uświadamiają fakt, że bez dorobku wielu pokoleń geodetów, kartografów, naukowców nie byłby możliwy rozwój cywilizacyjny oraz osiągnięcia współczesnej techniki wykorzystującej w dziedzinie geodezji i kartografii technologię cyfrową, pomiary laserowe i satelitarne. Do najstarszych i najcenniejszych eksponatów zgromadzonych w muzeum należy zaliczyć: teodolity z przełomu XIX i XX wieku, zegar geodezyjny z początku XIX wieku oraz zbiór map z terenu powiatu opatowskiego. Gabarytowo najwięcej miejsca zajmują maszyny służące do przetwarzania zdjęć lotniczych.

Muzeum Ziemi Opatowskiej rozpoczęło swą działalność od 2019 roku. Jego zalążkiem stały się zbiory książek i dokumentów przekazanych przez regionalistów: panie Aleksandrę Gadkowską i Irenę Szczepańską. Dodatkowo zbierane są przedmioty i urządzenia małogabarytowe, które zostaną wyeksponowane w salach wystawowych. We wrześniu 2020 roku planowane jest nadanie Domowi Muzealnemu imienia rodziny Bukowieckich. Członkowie wymienionego rodu byli mieszkańcami Ziemi Opatowskiej, patriotami, zasłużonymi dla Ojczyzny. Senior rodziny, pan Ludwik Bukowiecki był uczestnikiem Powstania Styczniowego, jednym z twórców nowoczesnego szpitala w Opatowie. Jego żona, Zofia Bukowiecka była znaną pisarką okresu międzywojennego, autorką książek dla dzieci i młodzieży. Ich syn, Stanisław Bukowiecki był pierwszym Prokuratorem Generalnym Rzeczpospolitej po odzyskaniu niepodległości. Był też pomysłodawcą tytułu Naczelnik Państwa Polskiego, jaki przyjął i sprawował w latach 1918 – 1922 Józef Piłsudski.